خانه / کاتالوگ دوره آموزشی / دوره پرایس اکشن اختصاصی آکادمی تری مارک... (3M-PAT)

دوره پرایس اکشن اختصاصی آکادمی تری مارکتز (3M-PAT)


توضیحات
دوره پرایس اکشن اختصاصی آکادمی تری مارکتز (ThreeMarkets.com) از ۳ خصیصه منحصر به فرد تشکیل شده است که آن را از همه دوره های مشابه آموزش پرایس اکشن جهانی متمایز می سازد:

۱- تحلیل و اجرای یکسان و مستمر بر اساس یک پروسه صحیح
۲- انجام تمرینات هوشمند و هم کنشی در قالب کارگاه های عملی
۳- یادگیری و رفع اشکال در گروه پشتیبانی و شخصی سازی و ساده سازی سیستم معاملاتی زیر نظر مربی

این ۳ خصیصه با هم باعث کارایی بالای دوره پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز شده و ما را از بقیه دوره های مشابه در سطح جهانی متمایز می نماید و باعث گردیده تا بتوانیم تریدرهای موفقی تربیت کرده که در همه بازارهای جهانی سودده باشند.

https://threemarkets.com/product/price-action-course/
محتوا
 • ________________ ترم تحصیلی ۱ ________________
 • اهداف ترم تحصیلی ۱
 • کارگاه ۱ – یافتن ۴ گروه متضرر و منتفع در چارت
 • اهداف کارگاه ۱
 • کارگاه ۱ – آموزش اهمیت یافتن ۴ گروه متضرر و منتفع در چارت
 • کارگاه ۱- آموزش تمرینات کارگاه ۱
 • کارگاه ۱ – تمرین ۱
 • کارگاه ١- تمرین ٢
 • کارگاه ١- امتحان
 • کارگاه ۱ – وبینار آموزشی : یافتن ۴ گروه متضرر و منتفع - 97.12.19
 • بحث کارگاه ۱- یافتن ۴ گروه متضرر و منتفع در چارت
 • کارگاه ٢ – نقاط حمایت و مقاومت
 • اهداف کارگاه ۲
 • کارگاه ٢- آموزش نقاط حمایت و مقاومت و یافتن فرکچال ها
 • کارگاه ٢- تمرین ١ فرکچال ها
 • کارگاه ٢- تمرین ٢ فرکچال ها
 • کارگاه ٢- تمرین ٣ فرکچال ها
 • کارگاه ٢- تمرین ۴ فرکچال ها
 • کارگاه ۲ – امتحان ۱ فرکچال ها
 • کارگاه ۲ – وبینار آموزشی : تعیین فرکچال ها - 97.12.19
 • بحث کارگاه ۲- تعیین فرکچال ها - ترند لاین ها
 • کارگاه ٢ – ترند لاین ها
 • کارگاه ۲ – آموزش تمرینات ترندلاین رنج
 • کارگاه ۲ – تمرین ۱ ترندلاین رنج
 • کارگاه ۲ – تمرین ۲ ترندلاین رنج
 • کارگاه ۲ – امتحان ۲ ترندلاین رنج
 • کارگاه ۲ – آموزش تمرینات ترندلاین الگو
 • کارگاه ۲ – تمرین ۱ ترندلاین الگو
 • کارگاه ۲ – تمرین ۲ ترندلاین الگو
 • کارگاه ۲ – امتحان ۳ ترندلاین الگو
 • بحث کارگاه ۲- تعیین ترند لاین های رنجی و الگویی
 • کارگاه ۲ – تمرین ۱ رسم ترند لاین رنجی و الگویی
 • کارگاه ۲ – تمرین ۲ رسم ترند لاین رنجی و الگویی
 • کارگاه ۲ – امتحان ۴ رسم ترند لاین رنجی و الگویی
 • کارگاه ۲ – تمرین ۳ رسم ترند لاین رنجی و الگویی
 • کارگاه ۲ – تمرین ۴ رسم ترند لاین رنجی و الگویی
 • کارگاه ۲ – امتحان ۵ رسم ترند لاین رنجی و الگویی
 • کارگاه ۲ – وبینار آموزشی: رسم ترند لاین رنجی و الگویی - 99.06.02
 • کارگاه ۳ – الگوهای معاملاتی
 • اهداف کارگاه ۳
 • کارگاه ۳ – آموزش تغییر رنج
 • کارگاه ۳ – تمرین ۱ تغییر رنج
 • کارگاه ۳ – تمرین ۲ تغییر رنج
 • کارگاه ۳ – امتحان تغییر رنج
 • کارگاه ۳ – وبینار آموزشی: تغییر رنج - 98.02.08
 • بحث کارگاه ۳- تغییر رنج
 • کارگاه ۳ – آموزش فیلتر رنج
 • کارگاه ۳ – تمرین ۱ فیلتر رنج
 • کارگاه ۳ – تمرین ۲ فیلتر رنج
 • کارگاه ۳ – امتحان فیلتر رنج
 • کارگاه ۳ – وبینار آموزشی: فیلتر رنج - 99.07.06
 • بحث کارگاه ۳ - فیلتر رنج
 • -----------------------------------
 • کارگاه ۳ – آموزش تغییر الگوی ترند
 • کارگاه ۳ – تمرین ۱ تغییر الگوی ترند
 • کارگاه ۳ – تمرین ۲ تغییر الگوی ترند
 • کارگاه ۳ – امتحان تغییر الگوی ترند
 • کارگاه ۳ – وبینار آموزشی : تغییر الگوی ترند - 98.03.05
 • بحث کارگاه ۳- تغییر الگوی ترند
 • کارگاه ۳ – آموزش تغییر الگوی سایدوی
 • کارگاه ۳ – تمرین ۱ تغییر الگوی سایدوی
 • کارگاه ۳ – تمرین ۲ تغییر الگوی سایدوی
 • کارگاه ۳ – امتحان تغییر الگوی سایدوی
 • کارگاه ۳ – وبینار آموزشی: تغییر الگوی سایدوی - 99.06.23
 • بحث کارگاه ۳ - تغییر الگوی سایدوی
 • بحث کارگاه ۳ – الگوهای معاملاتی
 • کارگاه ۴ – شناسایی نقاط قوت و ضعف d7
 • اهداف کارگاه ۴
 • کارگاه ۴ – آموزش ۱ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش شیب ترند لاین رنجی
 • کارگاه ۴ – تمرین ۱ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش شیب ترند لاین رنجی
 • کارگاه ۴ – تمرین ۲ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش شیب ترند لاین رنجی
 • کارگاه ۴ – امتحان ۱ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش شیب ترند لاین رنجی
 • کارگاه ۴ – تمرین ۳ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش شیب ترند لاین رنجی
 • کارگاه ۴ – تمرین ۴ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش شیب ترند لاین رنجی
 • کارگاه ۴ – امتحان ۲ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش شیب ترند لاین رنجی
 • کارگاه۴– وبینار آموزشی: بررسی قدرت و ضعف ترند - روش شیب ترند لاین رنجی -98.04.02
 • کارگاه ۴– آموزش ۲ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش مقایسه رنج
 • کارگاه ۴ – تمرین ۵ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش مقایسه رنج
 • کارگاه ۴ – تمرین ۶ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش مقایسه رنج
 • کارگاه ۴– امتحان ٣ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش مقایسه رنج
 • کارگاه ۴ – تمرین ۷ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش مقایسه رنج
 • کارگاه ۴ – تمرین ۸ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش مقایسه رنج
 • کارگاه ۴– امتحان ۴ تعیین قدرت و ضعف ترند - روش مقایسه رنج
 • کارگاه ۴ – وبینار آموزشی: بررسی قدرت و ضعف ترند - روش مقایسه رنج - 98.04.09
 • کارگاه ۴ – وبینار آموزشی: بررسی قدرت و ضعف ترند -99.07.20
 • بحث کارگاه ۴ – شناسایی نقاط قدرت و ضعف
 • کارگاه ۵ - تجزیه و تحلیل روند آینده بازار d12
 • اهداف کارگاه ۵
 • کارگاه ۵ – آموزش ۱ تجزیه و تحلیل روند آینده بازار
 • کارگاه ۵ – آموزش ۲ تجزیه و تحلیل روند آینده بازار
 • کارگاه ۵ – تمرین ۱ تجزیه و تحلیل روند آینده بازار
 • کارگاه ۵ – تمرین ۲ تجزیه و تحلیل روند آینده بازار
 • کارگاه ۵ – امتحان ۱ تجزیه و تحلیل روند آینده بازار
 • کارگاه ۵ – امتحان ۲ تجزیه و تحلیل روند آینده بازار
 • کارگاه ۵ – وبینار آموزشی: تجزیه و تحلیل روند آینده بازار - 98.4.30
 • بحث کارگاه ۵ - تجزیه و تحلیل روند آینده بازار
 • وبینار پرسش و پاسخ ترم تحصیلی ۱
 • ترم ۱- وبینار پرسش و پاسخ ۱
 • ترم ۱- وبینار پرسش و پاسخ ۲ - 98.01.25
 • ________________ ترم تحصیلی ۲ ________________ d17
 • اهداف ترم تحصیلی ٢
 • کارگاه ۶ – تمرین تعیین جهت آینده
 • اهداف کارگاه ۶
 • کارگاه ۶ – آموزش تعیین جهت آینده حرکت قیمت
 • کارگاه ۶ – تمرین ۱ تعیین جهت آینده حرکت قیمت
 • کارگاه ۶ – تمرین ۲ تعیین جهت آینده حرکت قیمت
 • کارگاه ۶ – امتحان ۱ تعیین جهت آینده حرکت قیمت
 • کارگاه ۶ – امتحان ۲ تعیین جهت آینده حرکت قیمت
 • کارگاه ۶ – وبینار آموزشی - پرسش و پاسخ
 • کارگاه ۶ – وبینار آموزشی - پرسش و پاسخ - 98.05.06
 • بحث کارگاه ۶ – تمرین تعیین جهت آینده
 • کارگاه ۶ – وبینار پرسش و پاسخ
 • کارگاه ۷ – طرحهای معاملاتی محتمل d22
 • اهداف کارگاه ۷
 • کارگاه ۷ – آموزش طرحهای معاملاتی محتمل
 • کارگاه ۷ – تمرین ۱ طرحهای معاملاتی محتمل
 • کارگاه ۷ – تمرین ۲ طرحهای معاملاتی محتمل
 • کارگاه ۷ – امتحان ۱ طرحهای معاملاتی محتمل
 • کارگاه ۷ – امتحان ۲ طرحهای معاملاتی محتمل
 • کارگاه ۷ – امتحان ۳ طرحهای معاملاتی محتمل
 • بحث کارگاه ۷ – طرحهای معاملاتی محتمل
 • کارگاه ۷ – وبینار پرسش و پاسخ - 98.02.22
 • کارگاه ۷ – وبینار آموزشی : طرخهای معاملاتی محتمل - 98.05.27
 • کارگاه ۸ – تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار d27
 • اهداف کارگاه ۸
 • کارگاه ۸ - آموزش تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار
 • کارگاه ۸ - تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار ۱
 • کارگاه ۸ - تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار ۲
 • کارگاه ۸ - تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار ۳
 • کارگاه ۸ - تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار ۴
 • کارگاه ۸ - امتحان تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار ۱
 • کارگاه ۸ - امتحان تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار ۲
 • بحث کارگاه ۸ – تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار
 • کارگاه ۸ – وبینار پرسش و پاسخ - 98.02.22
 • کارگاه ۸ – وبینار آموزشی :تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار- 98.06.03
 • کارگاه ۹ – تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت d32
 • اهداف کارگاه ۹
 • کارگاه ۹ - آموزش ۱ شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • کارگاه ۹ - تمرین ۱ شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • کارگاه ۹ - تمرین ۲ شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • کارگاه ۹ - امتحان ۱ شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • کارگاه ۹ - آموزش ۲ شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • کارگاه ۹ - تمرین ۳ شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • کارگاه ۹ - تمرین ۴ شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • کارگاه ۹ - امتحان ۲ شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • بحث کارگاه ۹ – شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت
 • کارگاه ۹– وبینار آموزشی: شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت-98.06.24
 • کارگاه ۱۰ – تمرین تجزیه و تحلیل همزمان بازار d37
 • اهداف کارگاه ۱۰
 • کارگاه ۱۰ – آموزش تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • کارگاه ۱۰ – تمرین ۱ تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • کارگاه ۱۰ – امتحان ۱ تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • کارگاه ۱۰ – تمرین ۲ تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • کارگاه ۱۰ – امتحان ۲ تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • کارگاه ۱۰ – تمرین ۳ تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • کارگاه ۱۰ – تمرین ۴ تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • کارگاه ۱۰ – امتحان ۳ تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • بحث کارگاه ۱۰ – تمرین تجزیه و تحلیل همزمان بازار - اوربات و اورسولد
 • کارگاه ۱۰ – وبینار آموزشی: تجزیه و تحلیل همزمان بازار
 • وبینار پرسش و پاسخ ترم تحصیلی ۲
 • کارگاه ۱۰- وبینار پرسش و پاسخ - 98.01.25
 • ترم تحصیلی ۲- وبینار پرسش و پاسخ - 98.03.19
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن - 98.05.13
 • ________________ ترم تحصیلی ۳ ________________ d42
 • اهداف ترم تحصیلی ۳
 • کارگاه ۱۱ – تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • اهداف کارگاه ۱۱
 • کارگاه ۱۱ – آموزش تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۱ – تمرین ۱ تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۱ – تمرین ۲ تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۱ – تمرین ۳ تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۱ – تمرین ۴ تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۱ – تمرین ۵ تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۱ – امتحان ۱ تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۱ – امتحان ۲ تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • بحث کارگاه ۱۱ – تمرین تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۱ – وبینار آموزشی: تتشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار- 98.07.21
 • کارگاه ۱۲ – تعیین نقاط حد ضرر d47
 • اهداف کارگاه ۱۲
 • کارگاه ۱۲ – آموزش ۱ تعیین نقاط حد ضرر
 • کارگاه ۱۲ – آموزش ۲ تعیین نقاط حد ضرر
 • کارگاه ۱۲ – تمرین ۱ تعیین نقاط حد ضرر
 • کارگاه ۱۲ – تمرین ۲ تعیین نقاط حد ضرر
 • کارگاه ۱۲ – تمرین ۳ تعیین نقاط حد ضرر
 • کارگاه ۱۲ – تمرین ۴ تعیین نقاط حد ضرر
 • کارگاه ۱۲ – امتحان ۱ تعیین نقاط حد ضرر
 • کارگاه ۱۲ – امتحان ۲ تعیین نقاط حد ضرر
 • بحث کارگاه ۱۲ – تعیین نقاط حد ضرر
 • کارگاه ۱۲– وبینار آموزشی: تعیین نقاط حد ضرر - 98.07.28
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن - 98.04.16
 • کارگاه ۱۳ – تعیین نقاط هدف d52
 • اهداف کارگاه ۱۳
 • کارگاه ۱۳ – آموزش تعیین نقاط هدف
 • کارگاه ۱۳ – تمرین ۱ تعیین نقاط هدف
 • کارگاه ۱۳ – تمرین ۲ تعیین نقاط هدف
 • کارگاه ۱۳ – تمرین ۳ تعیین نقاط هدف
 • کارگاه ۱۳ – تمرین ۴ تعیین نقاط هدف
 • کارگاه ۱۳ – امتحان ۱ تعیین نقاط هدف
 • کارگاه ۱۳ – امتحان ۲ تعیین نقاط هدف
 • بحث کارگاه ۱۳- تعیین نقاط هدف
 • کارگاه ۱۳- وبینار آموزشی: تعیین نقاط هدف– 98.08.19
 • کارگاه ۱۴ – نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود d57
 • اهداف کارگاه ۱۴
 • کارگاه ۱۴ – آموزش نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود
 • کارگاه ۱۴ – تمرین ۱ نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود
 • کارگاه ۱۴ – تمرین ۲ نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود
 • کارگاه ۱۴ – تمرین ۳ نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود
 • کارگاه ۱۴ – تمرین ۴ نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود
 • کارگاه ۱۴ – امتحان ۱ نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود
 • کارگاه ۱۴ – امتحان ۲ نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود
 • بحث کارگاه ۱۴ – نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن - 98.06.10
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن - 98.07.07
 • کارگاه ۱۴- وبینار آموزشی: نسبت ریسک به ریوارد و تعیین نقاط ورود
 • کارگاه ۱۵ – استراتژی های خروج d62
 • کارگاه ۱۵ – استراتژی های خروج: اهمیت استراتژی خروج
 • کارگاه ۱۵ – آموزش ۱ استراتژی های خروج
 • کارگاه ۱۵ – آموزش ۲ استراتژی های خروج
 • کارگاه ۱۵ – آموزش ۳ استراتژی های خروج
 • کارگاه ۱۵ – آموزش ۴ استراتژی های خروج
 • کارگاه ۱۵ – آموزش ۵ استراتژی های خروج
 • کارگاه ۱۵ – آموزش ۶ استراتژی های خروج
 • کارگاه ۱۵ – تمرین ۱ استراتژی های خروج
 • کارگاه ۱۵ – تمرین ۲ استراتژی های خروج
 • کارگاه ۱۵ – تمرین ۳ استراتژی های خروج
 • کارگاه ۱۵ – امتحان ۱ استراتژی های خروج
 • بحث کارگاه ۱۵ – استراتژی های خروج
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن - 98.08.05
 • کارگاه ۱۵ – وبینار آموزشی: استراتژی های خروج 98.09.24
 • ________________ ترم تحصیلی۴ ________________ d67
 • کارگاه ۱۶ – متغیر تایم فرم معاملاتی و انتخاب آن
 • کارگاه ۱۶ – آموزش ۱ متغیر تایم فرم معاملاتی و انتخاب آن
 • کارگاه ۱۶ – آموزش ۲ متغیر تایم فرم معاملاتی و انتخاب آن
 • کارگاه ۱۶ – اندیکاتور متا تریدر ۴ - برای جمع زدن کندل ها
 • کارگاه ۱۶ – بحث متغیر تایم فرم معاملاتی و انتخاب آن
 • کارگاه ۱۶ – وبینار آموزشی: بحث متغیر تایم فرم معاملاتی و انتخاب آن 98.10.08
 • کارگاه ۱۷ – مروری بر میزان ریسک هر ترید بر اساس ساختار d72
 • پیشنیاز - کارگاه ۱۲ دوره مدیریت سرمایه - آموزش طرح های معاملاتی و ریسکهای محتمل
 • پیشنیاز - کارگاه ۱۱ آموزش تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۷ – مروری بر میزان ریسک هر ترید بر اساس ساختار
 • بحث کارگاه ۱۱ و ۱۷ – تمرین تشخیص میزان ریسک ستأپ ها در هر ساختار
 • کارگاه ۱۷ – وبینار آموزشی: مروری بر میزان ریسک هر ترید
 • کارگاه ۱۷ – وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-98.11.27
 • کارگاه ۱۸ – مدیریت ریسک و محاسبه سایز ترید d77
 • کارگاه ۱۸ – آموزش مدیریت ریسک و محاسبه سایز ترید
 • بحث مدیریت ریسک و محاسبه سایز ترید
 • کارگاه ۱۸ – وبینار آموزشی: مدیریت ریسک و محاسبه سایز ترید
 • کارگاه ۱۹ – چک لیست معاملاتی - آمادگی قبل از مارکت - ثبت تریدها d82
 • کارگاه ۱۹ – آموزش ۱ چک لیست معاملاتی - زمان ترید
 • کارگاه ۱۹ – آموزش ۲ چک لیست معاملاتی - زمان ترید
 • کارگاه ۱۹ – وبینار آموزشی: چک لیست معاملاتی
 • کارگاه ۱۹ – آموزش ۳ چک لیست معاملاتی - آمادگی قبل از مارکت
 • تقــویم اقتصادی - ایران بورس آنلاین
 • رویداد ها و شاخص های مهم اقتصادی هفته - ایران بورس آنلاین
 • تقــویم اقتصادی - فارکس فاکتوری
 • تقــویم اقتصادی - تاپ استاپ تریدر What economic releases do I need to be flat
 • کارگاه ۱۹ – آموزش ۴ چک لیست معاملاتی - آمادگی قبل از مارکت
 • کارگاه ۱۹ – آموزش ۵ چک لیست معاملاتی - آمادگی قبل از مارکت
 • کارگاه ۱۹ – آموزش ۶ چک لیست معاملاتی - ثبت تریدها
 • بحث کارگاه ۱۹ – چک لیست معاملاتی - آمادگی قبل از مارکت - ثبت تریدها
 • کارگاه ۲۰ – تمرین جامع همه مراحل ترید ستاپ T d87
 • کارگاه ۲۰ – آموزش تمرین جامع همه مراحل ترید ستاپ T
 • استفاده از NYSE Cumulative Tickبرای پیدا کردن نقاط چرخش در ترید شاخصهای آمریکا-1
 • استفاده از NYSE Cumulative Tickبرای پیدا کردن نقاط چرخش در ترید شاخصهای آمریکا-2
 • توضیحات ترید - 21May20
 • 21May20- Video 1
 • 21May20- Video 2
 • 21May20- Video 3
 • توضیحات ترید - 22May20
 • 22May20 Trades- Video
 • توضیحات ترید - ترید زنده ۱ - یحیی عمیدیان
 • ترید زنده ۱ - یحیی عمیدیان
 • توضیحات ترید - 25May20
 • 25May20- Trade.mp4
 • توضیحات ترید - 26May20
 • 26May20- Video 1.mp4
 • 26May20- Video 2.mp4
 • 26May20- Video 3.mp4
 • توضیحات ترید - 27May20
 • 27May20- Video 1.mp4
 • 27May20- Video 2.mp4
 • 27May20- Video 3.mp4
 • 27May20- Video 4.mp4
 • توضیحات ترید - 28May20
 • توضیحات ترید - 29May20
 • 29May20 - No Trade.mp4
 • توضیحات ترید - 2June20
 • 2June20- Video.mp4
 • توضیحات ترید - ترید زنده ۱ - رضا میرالوندی
 • ترید زنده ۱ - رضا میرالوندی
 • توضیحات ترید - 04June20
 • 04June20-Trade
 • توضیحات ترید بازار سهام - 04June20
 • توضیحات ترید - ترید زنده ۲ - یحیی عمیدیان
 • ترید زنده ۲ - یحیی عمیدیان
 • توضیحات ترید - 05June20
 • 05Jun20-High Volatility - No Trade
 • توضیحات ترید و ترید زنده 1 - فرهاد اسدی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 1 - علی علوی پور
 • توضیحات ترید و ترید زنده 3 - یحیی عمیدیان
 • توضیحات ترید و ترید زنده 1 - حسین بروجردی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 2 - حسین بروجردی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 2 - علی علوی پور
 • توضیحات ترید و ترید زنده 2 - فرهاد اسدی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 1 - سام برخورداری
 • توضیحات ترید و ترید زنده 2 - سام برخورداری
 • توضیحات ترید و ترید زنده 3 - سام برخورداری
 • توضیحات ترید و ترید زنده 3 - علی علوی پور (ستاپ سی)
 • توضیحات ترید و ترید زنده 3 - فرهاد اسدی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 2 - رضا میرالوندی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 3 - رضا میرالوندی (مدیریت فعال)
 • توضیحات ترید و ترید زنده 4 - علی علوی پور
 • توضیحات ترید و ترید زنده 4 - فرهاد اسدی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 5 - فرهاد اسدی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 1 - حمید رضایی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 2 - حمید رضایی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 3 - حمید رضایی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 4 - حمید رضایی
 • توضیحات ترید و ترید زنده 1 - مهدی فاریا
 • توضیحات ترید و ترید زنده 5 - حمید رضایی (ورود با لیمیت)
 • توضیحات ترید و ترید زنده 2 - مهدی فاریا
 • توضیحات ترید و ترید زنده 1 - کسرا فرهنگی مقام
 • توضیحات ترید و ترید زنده 2 - کسرا فرهنگی مقام
 • بحث کارگاه ۲۰ – تمرین جامع همه مراحل ترید ستاپ T
 • وبینارهای آموزشی و پرسش و پاسخ مربوط به همه کارگاه ها d90
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن - 98.10.01
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-98.10.24
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-98.10.29
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-98.11.27
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-98.12.18
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-98.12.25
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.01.10
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.01.24
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.01.31
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.02.07
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.02.21
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.02.29
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.03.11
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.03.19
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.03.25
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.04.08
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.04.15
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.04.22
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.05.05
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.05.12
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.05.19
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.06.16
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.07.14
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.08.11
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.08.18
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.08.25
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.09.09
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.09.16
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.09.23
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.10.07
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.10.14
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.10.21
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.11.05
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.11.12
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.11.19
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.12.03
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.12.11
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-99.12.17
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.01.08
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.01.15
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.01.22
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.01.29
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.02.19
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.02.26
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.03.02
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.03.24
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.03.30
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.04.06
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.04.20
 • وبینار پرسش و پاسخ پرایس اکشن-00.04.27
 • ________________ دوره ترید زنده BIT ________________
 • BIT- L3-Trades-11Jan2019.wmv
 • BIT- L3-Trades-17Feb2019.mp4
 • BIT- L3-Trades-31Mar2019.mp4
 • Live Trades BIT1_BIT2-BIT3-26Jul19.mp4
 • Live Trades BIT1_BIT2-BIT3-20Oct2019.mp4
 • Live Trades BIT1_BIT2-BIT3-30Nov2019.mp4
 • Live Trades BIT1_BIT2-BIT3-28Feb2020.mp4
قوانین تکمیل
 • تمامی واحدهای درسی باید تکمیل شوند
 • منجر به صدور گواهینامه با مدت اعتبار: برای همیشه
پیش نیازها